จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วิสัยทัศน์... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือBy the Year 2021.The Accounting and Financial Management Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and rellable.

 

 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตจัดนิทรรศการบัญชี ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  จัดนิทรรศการเกี่ยวบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ณ โรงเรียนเกาะมะพร้าว  (๒๕ มี.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด (๒๑ มี.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ พร้อมหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ  รอบที่ ๑
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
  (๑๙ มี.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี รับ - จ่าย ในครัวเรือน ต้นทุนประกอบอาชีพ ในโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่ายบ้านป่าครองชีพ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (๑๘ ม๊.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือน แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (๑๖ มี.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตให้ความรู้ "การทำบัญชีเบื้องต้น" สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ให้ความรู้เกี่ยวกับ "การทำบัญชีเบื้องต้น" ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีเกาะค้างคาว ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (๑๕ มี.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์อิสลามสัมพันธ์ภูเก็ต จำกัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (๑๕ มี.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปี ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชี ให้กับสมาชิกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (๑๐ มี.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่ สอ.พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ของสหกรณ์ออมทรพย์พนักงานสงเคราะห์สวนยางภูเก็ต จำกัด ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (๒๓ ก.พ. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี ในโครงการเสริมสร้างการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการจัดการเศรษฐกิจระดับครัวเรือนวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สหกรณ์การเกษตรกะทู้ จำกัด อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต (๒๒ ก.พ. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตจัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปี ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชี โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตำบลฉลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (๑๙ ก.พ. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตจัดอบรมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต จัดอบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีให้กับสมาชิกเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกทุเรียน วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  (๑๘ ก.พ. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตประชุมรับรองงบฯ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่อรับรองงบการเงิน สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สหกรณ์อิสลามฮุซนี จำกัด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (๑๐ ก.พ. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี รับ - จ่าย ในครัวเรือน ต้นทุนประกอบอาชีพ และ Application SmartMe วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (๙ ก.พ. ๖๔) 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตสอนแนะการจัดทำบัญชีเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงาตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตสอนแนะการจัดทำบัญชีเบื้องต้น ณ ศูนย์พักกายใจ เขาล้อม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (๙ ก.พ. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตสอนบัญชีเบื้องต้นแก่ผู้ว่างงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต สอนแนะการจัดทำบัญชีเบื้องต้นให้แก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้รอฤดูกาล ผู้ประสบภัยธรรมชาติ แรงงานนอกระบบ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถจัดทำบัญชีเบื้องต้นได้ และสามารถทำให้รู้ต้นทุนการผลิตได้ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บ้านลิพอนบางกอก (๒๘ ม.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต อบรมการจัดทำบัญชีรายบุคคล สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  อบรมสอนแนะการจัดทำบัญชี รับ - จ่าย ในครัวเรือน ต้นทุนประกอบอาชีพ และ Application SmartMe แก่เกษตรกร วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นากก (๒๖ ม.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต (๒๒ ม.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีฯ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพสำหรับคณะกรรมการ/สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  (๒๑ ม.ค. ๖๔)

 
« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด