จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วิสัยทัศน์... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ By the Year 2022.The strength of Cooperatives and Farmers will be of Good Quality and Reliable.

ข่าวประกาศ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานราชการเฉพาะกิจ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานราชการเฉพาะกิจ
- ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
 
- ประกาศ  คำสั่ง  หนังสือสั่งการ มาตรการป้องกัน  COVID-19  จังหวัดภูเก็ต
- รายงานสถานการณ์โควิด-19 (ระลอกเมษายน) จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมใหญ่ฯ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ชี ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ในการนี้ได้ชี้แจงงบการเงิน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก (๒๓ พ.ย. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมใหญ่ฯ สอ.กี่หิ้น จำกัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์กี่หิ้น จำกัด ในการนี้ได้ชี้แจงงบการเงิน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกี่หิ้น ๑ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต (๑๘ พ.ย. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี ๒๕๖๕ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom  ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  (๑ พ.ย. ๖๔)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ร้านสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต จำกัด วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องจามจุรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต (๒๔ ต.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔  วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จ.ภูเก็ต (๒๑ ต.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมประใหญ่ฯ สบ.เดินรถภูเก็ต จก.
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์บริการเดินรถภูเก็ต จำกัด เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านบางคณฑี จ.ภูเก็ต  (๒๑ ต.ค. ๖๔) 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมใหญ่ฯ สค.บ่อแร่สันติสุข จก.
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อแร่สันติสุข จำกัด วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์คลองมุดงบ้านบ่อแร่ ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต (๑๗ ต.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมประใหญ่ฯ สอ.โรงแรมอมันปุรี จก. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมอมันปุรี จำกัด
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องอาหารพนักงานโรงแรมอมันปุรี
(๑๔ ต.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมประใหญ่ฯ สบ.รถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จก. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกัด วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสหกรณ์บริการธุรกิจภูเก็ต จำกั (๑๔ ต.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมประใหญ่ฯ สค.เคหะรัษฎาภูเก็ต จก.  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา ภูเก็ต จำกัด วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอัครา ชั้น ๔ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด (๑๔ ต.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมประใหญ่ฯ สบ.ภูเก็ต คอลเซ็นเตอร์ จก. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์บริการภูเก็ต คอลเซ็นเตอร์ จำกัด วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแดงพลาซ่าภูเก็ต (๑๐ ต.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมประใหญ่ฯ สบ.รถยนต์รับจ้างภูเก็ต จก. เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์บริการรถยนต์รับจ้างภูเก็ต จำกัด ณ โรงแรมแดงพลาซ่าภูเก็ต (๙ ต.ค. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมประใหญ่ฯ สกก.เมืองถลาง จก. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ณ สหกรณ์การเกษตรถลาง จำกัด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (๒๘ ก.ย. ๖๔)
ตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ตร่วมประชุมประใหญ่ฯ สค.พารารวมพลังพัฒนา จก. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพารารวมพลังพัฒนา จำกัด วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์จริยธรรมมัสยิดบ้านพารา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (๒๔ ก.ย. ๖๔)

 
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา โครงการ หน่วยงานใน สตท.8 หน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต
กรมตรวจบัญชีฯ  - ประวัติสำนักงาน  - แผนการปฏิบัติงาน  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8  - สำนักงานจังหวัด  
Intranet  - บทบาทหน้าที่  - ผลการปฏิบัติงาน  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณืนครศรีธรรมราช  - ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดภูเก็ต  
E-mail  - โครงสร้างการบริหาร อื่น ๆ  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่  - สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
ร้องทุกข์ร้องเรียน  - บุคลากร  - ติดต่อเรา  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี  - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต  
   - สถานที่ตั้ง  - Webboard  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา  - ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต  
   - Site Map จัดซื้อ - จัดจ้าง  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร  - ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต  
  การปฏิบัติงาน จัดซื้อ - จัดจ้างกรมบัญชีกลาง  - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระนอง  - เทศบาลนครภูเก็ต  
   - แผนการปฏิบัติงาน งบทดลองสำนักงาน  เที่ยวภูเก็ต  - สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต  
   - ผลการปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปรามฯ  - ประวัติเมืองภูเก็ต  - สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต  
   - รายชื่อผู้สอบบัญชี รายงานกิจการ  - บุคคลสำคัญ  - สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต  
       - เที่ยวทะเล  - สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต  
       - เที่ยวเมืองเก่า  - แขวงการทางภูเก็ต  
       - สถานที่เที่ยวอื่น ๆ  - สำนักงานแรงงานภูเก็ต  
         
         
   
FONTSIZE

สงวนลิขสิทธิ์ @ 2559 - สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| นโยบายเว็บไซต์|
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล| แสดงการปฏิเสธความรับผิด

การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Google Chrome และ Microsoft Edge ความละเอียดหน้าจอ 1024 x 650 pixel